Persoon 1 - Geketend
 
God houdt van iedereen zonder voorkeur of onderscheid. Hij heeft ons als het hoogste van zijn schepping gemaakt. Hij wil als een Vader voor ons zorgen.
 
1 Johannes 4:8-10 
8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. 10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

Maar hoe komt het dan dat veel mensen God niet kennen en geen persoonlijke relatie met Hem ervaren? Omdat de mens van God is afgedwaald, is de relatie met Hem verbroken. God heeft ons geschapen om Hem te dienen en lief te hebben, maar wij mensen volgden liever onze eigen weg en wilden niet afhankelijk van Hem zijn. Doordat wij van God afdwaalden is het contact met Hem verbroken. Dit noemt de Bijbel zonde. Daaruit komt voort dat we Gods geboden overtreden. We leven niet met de absolute eerlijkheid, zuiverheid, liefde en trouw in ons doen en denken, die Hij in Zijn geboden vraagt.
 
Romeinen 3:23 23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; Jesaja 53:6 6 Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg;  

  Foto: Joas Hollander
 Persoon 3 - Gezegend
 
  
Voor iedereen die een kind van God is, is er een heerlijke toekomst beloofd.
 
Openbaringen 21:1-7 
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ –
Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6 Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7 Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.  
 
   
 
 Persoon 2 - Geknield
 God zelf heeft een oplossing gegeven voor het probleem van de zonde. Johannes 3:16 16 Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige  Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  Jezus is de Zoon van God. Hij alleen is God en mens in één persoon. Hij droeg de straf door in onze plaats te sterven, Jezus Christus stierf voor ons aan het kruis. 1 Petrus 3:18 18 Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd Hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.
 
Jezus is de enige weg naar God. Mensen proberen God te bereiken door goed te leven, maar alleen Jezus is de weg. Johannes 14:6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Toch is het niet voldoende als we dit alleen maar weten, we moeten Jezus aanvaarden als onze Verlosser en Heer. We zullen moeten erkennen dat we van God zijn afgedwaald en graag naar Hem terugkeren, we moeten er op vertrouwen dat Jezus onze straf in onze plaats heeft gedragen en zo onze verlosser is geworden. We moeten het verlangen hebben Hem te volgen en te gehoorzamen. Johannes 1:12 12 Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Efeze 2:8-9 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.
 
Wat een rust gaat er ook vanuit dat we God mogen dienen en Hem mogen gehoorzamen vanuit liefde voor Hem en niet als een verplichting die niet te dragen is. Matteüs 11:28 28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.