DE GEMEENTE
 
8. De gemeente 
a. Wij geloven dat de wereldwijde gemeente het geestelijke lichaam van Christus is, waarvan Hij
het Hoofd is en dat bestaat uit alle mensen die opnieuw geboren zijn. In Gods plan heeft de
gemeente een andere plaats dan Israël. De gemeente wordt voorbereid als de bruid van Christus.
 
- Kol 1:18a Hij is het Hoofd van het lichaam, de kerk.
- 1 Kor 12:12-14 Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid
vormen al die delen één lichaam. Zo is het ook met lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt
in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt,
of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije
mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele.
- 2 Kor 11:2 Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt,
aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan Hem geven.
 
b. Het geestelijk lichaam wordt tastbaar in de plaatse- lijke gemeente waarin iedere gelovige
wordt opgebouwd en waaraan iedere gelovige meebouwt. 
 
- 1 Tim 3:14-15 Hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles voor het geval
ik mocht worden opgehouden. Dan weet je hoe men zich moet gedragen in het huis van God,
dat wil zeggen de kerk van de levende God, fundament en pijler van de waarheid.
- Ef 4:15-16 Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen
volledig toe groeien naar Hem die het Hoofd is: Christus. Vanuit dat Hoofd krijgt het
lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden.
Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.
- 1 Kor 1:2, Gal 1:2a, 1 Tess 1:1
 
c. Wij geloven in de zelfstandigheid van de plaatse- lijke gemeente, waarvan Christus het hoofd is. 
Daar- bij vinden we het belangrijk dat er goede relaties met andere plaatselijk gemeentes zijn.
 
- Ef 1:22-23 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk,
die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.
- Hand 14:23 In elke gemeente stelden ze oudsten aan, en na gevast en gebeden te hebben bevalen
ze hen aan bij de Heer, in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld.
- Hand 20:28, Kol 1:18