ÉÉN GOD
 
2. De enige Ware Drie-enige God  
Wij geloven in de enige Ware en Drie-enige God, die zichzelf heeft geopenbaard als de Eeuwige,
in zichzelf bestaande "IK BEN", de Schepper, die zijn schepping in stand houdt. Hij heeft zich
geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
Jes 43:10-11 Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –, mijn dienaar, die Ik uitgekozen heb
opdat jullie Mij zouden kennen en vertrouwen, en zouden inzien dat Ik het ben. Vóór Mij is er geen
god gevormd, en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ík ben de HEER! Buiten Mij is er niemand die redt.
- Matt 18:19-20a Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten
houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.
- Deut 4:35, Deut 6:4, Luc 3:22, Ef 4:6 en 2 Kor 13:13