GOD DE VADER
 
3. De Persoon en het werk van God de Vader
a. Wij geloven, dat God de Vader Geest is, onzichtbaar is en levend is.
 
- Joh 4:23-24 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt,
Hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden,
want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’
- Joh 1:18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het
hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen. 
- Joh 5:26 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf;
dat heeft de Vader Hem gegeven.
 
b. Wij geloven, dat God de Vader heerst over het heelal. Hij hoort en beantwoordt gebeden 
van de gelovige en degene die berouw heeft. Hij sprak tot de mensen door profeten, 
door zijn Zoon en nu door zijn Woord en biedt verlossing aan.
 
- Hebr 11:6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet
immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond.
- Hebr 1:1-2 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders
gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij tot ons gesproken
door zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie Hij de wereld heeft
geschapen. 
- Kol 1:12-14 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de
erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis
en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht,
de vergeving van onze zonden.