GODS PLAN
 
12. Gods plan  
a. Herstel van Gods Koningschap in ons:
Wij geloven dat God als volmaakte Koning de relatie met ons als zondige mensen wil herstellen. 
Dit kan alleen als we het offer van de Here Jezus aanvaarden. Op basis daarvan kan God ons 
maken tot een nieuwe schepping, waarbij we Hem erkennen als Koning over ons leven.
 
- 2 Kor 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping.
Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
- 1 Tim 1:12-13, 17 Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij kracht gegeven heeft
en het mij heeft toevertrouwd Hem te dienen, hoewel ik Hem vroeger heb bespot,
vervolgd en beschimpt. Aan de Koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare
en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.
 
b. Zichtbaar herstel van zijn Koningschap: 
Waar God is begonnen met het herstel van zijn koningschap in individuele mensen, zal bij de
terugkomst van onze Heer en Redder, Jezus Christus, zijn Koningschap voor alle mensen zichtbaar worden.
 
- Matt 24:30-31 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt,
en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen
op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal Hij zijn engelen uitzenden, en
onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde
van de hemelkoepel tot het andere.
- Hand 1:11
 
c. Definitief herstel van zijn koningschap:
Wij geloven in definitief herstel van zijn Koningschap en de schepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waarop gerechtigheid woont en waar geen plaats is voor degenen die God niet willen volgen en zijn Koningschap niet willen erkennen. 
 
- Matt 25:34, 41, 46 Dan zal de Koning tegen de groep rechts van Zich zeggen: Jullie zijn door Mijn
Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat sinds de grondvesting van de wereld voor
jullie bestemd is. Daarop zal Hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: Jullie zijn vervloekt,
verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.
Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.
- 2 Petr 3:13, Openb 21:1-8